• Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
 • Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας
 • Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΠΔ 17/96).
 • Μελέτη Σήμανσης.
 • Διαδικασίες ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών.
 • Μελέτη φυσικών παραγόντων (θόρυβος, θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός).
 • Μελέτη χημικών παραγόντων.
 • Μέσα ατομικής προστασίας.
 • Μετρήσεις και Μελέτες Βιολογικών Παραγόντων.
 • Μελέτες Εργονομίας.
 • Μελέτες Πυρασφάλειας.
 • Εγκατάσταση του συστήματος υγείας και ασφάλειας της εργασίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1801 (OHSAS 18001).
 • Προσδιορισμός Προδιαγραφών Μέσων Ατομικής Προστασίας.
 • Σύνταξη Κανονισμών Ασφαλείας. Μελέτες ασφάλειας για την αποφυγή ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (οδηγία SEVEZO).
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.
 • Ειδικές Ιατρικές Εξετάσεις Εργαζομένων ανάλογα με την επικινδυνότητα του εργασιακού χώρου.
 • Προγράμματα προαγωγής της υγείας στον χώρο εργασίας (εμβολιασμούς, αντικαπνιστική εκστρατεία, υγιεινής διατροφής κ.α.).

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται συνολικά ή εν μέρει, ανάλογα με τις ανάγκες και επιθυμίες της κάθε επιχείρησης.