04 Ιούν 2015

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε εργοδότης θα πρέπει να εξασφαλίζει την ύπαρξη σήμανσης Ασφάλειας και Υγείας όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς µε τα τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή µε μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. Η μεθοδολογία που ακολουθείται ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα […]

04 Ιούν 2015

Σύμφωνα με το Π.Δ. 17/96 γενικεύτηκε ως υποχρέωση η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. Η ΓΕΕΚ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την αποτελεσματική Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας. Η ΓΕΕΚ περιλαμβάνει τον εντοπισμό, ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν στο […]