04 Ιούν 2015

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε εργοδότης θα πρέπει να εξασφαλίζει την ύπαρξη σήμανσης Ασφάλειας και Υγείας όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς µε τα τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή µε μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα της καταγραφής των απαιτούμενων στοιχείων, περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  • Παραλαβή από την Επιχείρηση των κατόψεων των χώρων στους οποίους θα διεξαχθεί Μελέτη Σηματοδοσίας σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Επίσκεψη των μελετητών στο χώρο όπου σημειώνεται επί των κατόψεων η υφιστάμενη και η προτεινόμενη σήμανση στα κρίσιμα σημεία του χώρου (εξοπλισμός, έξοδοι κινδύνου, ειδικοί χώροι, προειδοποίηση κινδύνου, υποχρεώσεις κλπ.).
  • Ηλεκτρονική αποτύπωση επί των κατόψεων της υφιστάμενης και απαιτούμενης σήμανσης, διαγραμμίσεων και εξοπλισμού με εικονοσύμβολα και χρωματικό κώδικα.
  • Δημιουργία τεύχους Μελέτης στο οποίο παρουσιάζεται ανά χώρο η απαιτούμενη σήμανση, οι διαστάσεις των σημάτων, το υλικό τους και ο τρόπος ανάρτησής τους.
  • Παράδοση στην Εταιρεία πλήρους φακέλου Μελέτης με τα σχέδια κατόψεων όπου αποτυπώνονται όλα τα σήματα ασφαλείας, οι διαγραμμίσεις και ο εξοπλισμός καθώς και το τεύχος μελέτης. Όλα τα ανωτέρω παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.
04 Ιούν 2015

Σύμφωνα με το Π.Δ. 17/96 γενικεύτηκε ως υποχρέωση η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας.

Η ΓΕΕΚ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την αποτελεσματική Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.

Η ΓΕΕΚ περιλαμβάνει τον εντοπισμό, ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν στο χώρο εργασίας καθώς επίσης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης των κινδύνων αυτών.

Η διενέργεια της ΓΕΕΚ είναι νομοθετική υποχρέωση κάθε επιχείρησης του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας (ΠΔ 17/1996) και υλοποιείται είτε από τον Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας της Επιχείρησης, είτε από Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου (Εξ.Υ.Π.Π.).

Η ΓΕΕΚ όταν διενεργείται από ειδικούς με εμπειρία, επιτυγχάνει τα εξής:

  • Επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση των κινδύνων και την έγκαιρη εφαρμογή προληπτικών μέτρων  (πριν οι συνέπειες από τους κινδύνους αυτούς αρχίσουν να «κοστίζουν» στους εργαζόμενους και στην επιχείρηση).
  • Συμβάλλει στην ιεράρχηση των κινδύνων και στην αντιμετώπισή τους με βάση τις προτεραιότητες της επιχείρησης. Έτσι, αποφεύγονται άσκοπες ή αναποτελεσματικές δαπάνες.
  • Αξιολογεί το υπάρχον Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, διότι προσφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγησή του.
  • Εντοπίζει καταστάσεις που κάνουν την εργασία κουραστική, δυσάρεστη και μη παραγωγική.