ΕΞΥΠΠ Active Safety

Η Active Safety  διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των μετρήσεων που απαιτούνται για την εκτίμηση της επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας. Ο εξοπλισμός διαρκώς ανανεώνεται και διακριβώνεται τακτικά. Οι συνεργάτες που διενεργούν τις μετρήσεις είναι εκπαιδευμένοι και χρησιμοποιούν την κατάλληλη κάθε φορά μεθοδολογία.