Σκοπός

Σήμερα, στο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, οι αλλαγές στους οργανισμούς είναι όλο και πιο συχνές και βίαιες, προκειμένου να προσαρμόζονται συνεχώς στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την φύση και την επίδραση των αλλαγών σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο οργανισμού, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλλουν με θετικό τρόπο στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρηματίες, ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και ιδιαίτερα σε επικεφαλής ομάδων μέσα σε οργανισμούς, οι οποίες λόγω των νέων συνθηκών προχωρούν σε ριζικές αλλαγές στην δομή και λειτουργία τους.

Οφέλη

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην προσπάθεια προσαρμογής στις νέες συνθήκες

Θεματολογία

  • Οι άνθρωποι και η αλλαγή
  • Μικρές αλλαγές , βελτιώσεις στην υπάρχουσα λειτουργία
  • Μεγάλες αλλαγές και επίδρασή τους
  • Η προσέγγιση στην αλλαγή (KurtLewin)
  • Πως διαχειριζόμαστε τις «μεγάλες» αλλαγές σε έναν οργανισμό (ChangeManagement)