Ν. 1568/1985

metriseis

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 1568/1985), «…κάθε εργοδότης οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες, όσο είναι πρακτικά δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο έκθεσης πρέπει να είναι κατώτερο από εκείνο που ορίζουν οι οριακές τιμές έκθεσης…»

Ως παράγοντες ορίζονται οι εξής:

  • Χημικές Ουσίες: σε μορφή σκόνης, σωματιδίων, ινών, ατμών, αερίων, κ.λπ.
  • Φυσικοί Παράγοντες: Θόρυβος, φωτισμός, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, θερμική καταπόνηση.

Οι μετρήσεις χημικών και φυσικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν σημαντικό κριτήριο για την λήψη μέτρων πρόληψης ή και αντιμετώπισης των κινδύνων που δημιουργούνται και η επιχείρηση οφείλει να καταγράφει τα αποτελέσματά τους σε ειδικό βιβλίο, βάσει του Π.Δ. 95/99. Η μη τήρηση των νομοθετικά καθοριζομένων Οριακών Τιμών Έκθεσης, των προτεινόμενων ορίων ή και των διεθνώς προτεινόμενων τιμών έχει αρνητικές επιπτώσεις για την επιχείρηση και συνήθως συνεπάγεται την επιβολή προστίμου.

Η Active Safety διαθέτει επιστήμονες με σημαντική εμπειρία στη διενέργεια Εργασιακών αλλά και Περιβαλλοντικών Μετρήσεων φυσικών και χημικών παραγόντων.

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό μετρήσεων Φυσικών και Χημικών Παραγόντων που είναι απολύτως συμβατός με τις απαιτήσεις που επιβάλλουν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.