Τι είναι:
Περιγράφει τις θεμελιώδεις αρχές για την εφαρμογή Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας.

Τι δηλώνει:
Τα Συστήματα Υγείας & Ασφάλειας έχουν εφαρμογή σε κάθε εταιρία που στοχεύει στην έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντός της για την ασφάλεια των εργαζομένων της, αλλά και όλων των ατόμων που εμπλέκονται στην λειτουργία της (πελάτες, επισκέπτες), καθιέρωση ενός αξιόπιστου συστήματος αναγνώρισης, καταγραφής, αξιολόγησης και ελέγχου όλων των κινδύνων, θέσπιση συγκεκριμένων στόχων υγείας & ασφάλειας και υλοποίηση οργανωμένων δράσεων για την επίτευξή τους.

Πώς ωφελεί:
Με κυρίαρχο όραμα την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων, επιτυγχάνεται η εδραίωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας στην εταιρία, καθώς και η κατανόηση της κουλτούρας υγείας και ασφάλειας από το σύνολο των εργαζομένων της.

  • Βοηθάει την επιχείρηση να αναγνωρίσει τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζόμενων και διασφαλίζει την προώθηση κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών.
  • Παρέχει εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους ότι οι χώροι που εργάζονται είναι ασφαλείς και όχι ζημιογόνοι για την υγεία.
  • Παρέχει εμπιστοσύνη στη διοίκηση ότι έχει φροντίσει για την εξάλειψη των κινδύνων στους χώρους εργασίας.
  • Δίνει μήνυμα προς το κοινό ότι η επιχείρηση ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους της – αυξάνει την εμπορική προβολή της επιχείρησης.
  • Εξασφαλίζει μείωση των ατυχημάτων και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εκδήλωσης σημαντικού ατυχήματος.
  • Ελαχιστοποιεί το κόστος που προκύπτει από τα ατυχήματα.
  • Μειώνει το κόστος ασφαλιστικών αναγκών.
  • Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.
  • Εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε μεγάλους διαγωνισμούς.