04 Ιούν 2015

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε εργοδότης θα πρέπει να εξασφαλίζει την ύπαρξη σήμανσης Ασφάλειας και Υγείας όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς µε τα τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή µε μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα της καταγραφής των απαιτούμενων στοιχείων, περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  • Παραλαβή από την Επιχείρηση των κατόψεων των χώρων στους οποίους θα διεξαχθεί Μελέτη Σηματοδοσίας σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Επίσκεψη των μελετητών στο χώρο όπου σημειώνεται επί των κατόψεων η υφιστάμενη και η προτεινόμενη σήμανση στα κρίσιμα σημεία του χώρου (εξοπλισμός, έξοδοι κινδύνου, ειδικοί χώροι, προειδοποίηση κινδύνου, υποχρεώσεις κλπ.).
  • Ηλεκτρονική αποτύπωση επί των κατόψεων της υφιστάμενης και απαιτούμενης σήμανσης, διαγραμμίσεων και εξοπλισμού με εικονοσύμβολα και χρωματικό κώδικα.
  • Δημιουργία τεύχους Μελέτης στο οποίο παρουσιάζεται ανά χώρο η απαιτούμενη σήμανση, οι διαστάσεις των σημάτων, το υλικό τους και ο τρόπος ανάρτησής τους.
  • Παράδοση στην Εταιρεία πλήρους φακέλου Μελέτης με τα σχέδια κατόψεων όπου αποτυπώνονται όλα τα σήματα ασφαλείας, οι διαγραμμίσεις και ο εξοπλισμός καθώς και το τεύχος μελέτης. Όλα τα ανωτέρω παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.