Σκοπός

Η Διοίκηση της Απόδοσης ενός Οργανισμού, στηρίζεται στους κοινούς στόχους και κοινές αξίες, που οι άνθρωποί του μοιράζονται μεταξύ τους.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δείξει, πως οι στόχοι και η κοινή κουλτούρα στον Οργανισμό, μπορούν να εκφραστούν σε ένα δίκαιο και αποδεκτό από όλους Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης του Ανθρώπινου Δυναμικού, που οδηγεί στην επίτευξη υψηλών στόχων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρηματίες και ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, Υπευθύνους Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οφέλη

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές που αφορούν στην ανάπτυξη ενός ‘Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης’ και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Θεματολογία

  • Όραμα, Αποστολή , Αξίες και πως οδηγούν στις στρατηγικές προτεραιότητες του Οργανισμού
  • Στρατηγικές προτεραιότητες και δείκτες απόδοσης (KPIs). Πως εκφράζουμε τους στόχους μας.
  • Η Κουλτούρα του οργανισμού και οι επιθυμητές συμπεριφορές
  • Τι εργαζομένους θέλουμε ? (Γνώσεις/Δεξιότητες και Ιδιότητες Συμπεριφορές)
  • Βασικές αρχές ενός συστήματος διοίκησης απόδοσης
  • Ο Ρόλος των στελεχών στην διοίκηση της απόδοσης