Σκοπός

Βασικό κύτταρο της λειτουργίας ενός οργανισμού, είναι οι τυπικές και άτυπες ομάδες που λειτουργούν μέσα σε αυτόν.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι, να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την δυναμική και τους κανόνες που επικρατούν στον σχηματισμό και την λειτουργία των ομάδων και κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις γίνονται πιο αποδοτικές.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων – projectmanagers και υπευθύνους ομάδων

Οφέλη

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην βελτίωση της απόδοσης στην ομαδική εργασία

Θεματολογία

  • Ορισμός και είδη ομάδων
  • Τα στάδια ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής ομάδας, Forming,Storming, Norming& Performing.
  • Ο «καταστατικός χάρτης» μιας ομάδας (TeamCharters)
  • Οι ρόλοι των ανθρώπων μέσα στην ομάδα
  • Διαχείριση συγκρούσεων σε μια ομάδα – οι πιθανές στάσεις των μελών της
  • 5 σημεία που πρέπει να αποφεύγουμε στην λειτουργία μιας ομάδας